Untitled design (6)
@UnSiO5EMzfdxedg
Untitled design (12)

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה בישראל- NACOEJ פועל מזה קרוב ל-40 שנה לקידום שילובם המיטבי של בני הקהילה האתיופית במערכת החינוך הבית ספרית
והאקדמית בישראל ובחברה באמצעות תוכניות ייחודיות, שמטרתן צמצום וסגירת פערים
לימודיים, קידום מצוינות, הנגשת חינוך איכותי לבני הקהילה ויצירת שוויון הזדמנויות למען
מוביליות חברתית ועצמאות כלכלית.

0
בוגרים
0
מלגות שניתנו לתלמידי חט"ב ותיכון
0
מלגות מחיה לסטודנטים

התוכניות שלנו

לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

לפרטים נוספים

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

לפרטים נוספים

"אמץ סטודנט"- מלגות מחיה לסטודנטים

לפרטים נוספים

אוריינות דיגיטלית

לפרטים נוספים

שימור מורשת

לפרטים נוספים

פעילות ציבורית

לפרטים נוספים

תכנית אלקה

לפרטים נוספים

אירועים וחדשות