Untitled design (6)
@UnSiO5EMzfdxedg
Untitled design (12)

חזון הארגון

להבטיח את השתלבותם במיטבית של בני הקהילה האתיופית במערכת החינוך ובאקדמיה, ולהעניק להם את ההזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.

המשימה שלנו

להעניק את סיוע לימודי וכלכלי לתלמידים בני הקהילה במערכת החינוך ובאקדמיה כדי להסיר מכשולים לימודיים וכלכליים.

מה עושים?

רצף של תוכניות ייחודיות לסגירת פערים לימודיים וטיפוח מצויינות לאורך ציר הזמן הלימודי.

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

הארגון נוסד בארצות הברית בשנת 1982 במטרה לסייע  לקהילת יהודי אתיופיה –  לשרוד באתיופיה, לעלות לישראל ולהיקלט בחברה הישראלית כשווים בין שווים ולשמר את מורשתם העשירה והייחודית. המשרד בישראל נפתח בשנת 1984 והוכר כעמותה בשנת 1995. במהלך שנות השמונים והתשעים שלח הארגון יותר מעשרים משלחות לאתיופיה על מנת לבקר בכפרים היהודיים, להכיר את אורח החיים בהם, לספק משאבים ולשמור על קשר עם הקהילה.

0
בוגרים
0
מלגות שניתנו לתלמידי חט"ב ותיכון
0
מלגות מחיה לסטודנטים

התוכניות שלנו

לימודיות" עבור תלמידים בבי"ס יסודיים

לפרטים נוספים

מלגות לתלמידי חט"ב ותיכון

לפרטים נוספים

"אמץ סטודנט"- מלגות מחיה לסטודנטים

לפרטים נוספים

אוריינות דיגיטלית

חשיפת תלמידים לתחום ידע אורייני דיגיטלי והקניית מיומנויות שיהוו עבורם תשתית ראשונית בכדי להתמודד בהצלחה בעולם הכלכלי והחברתי ולממש את הפוטנציאל והכישורים שלהם

לפרטים נוספים

שימור מורשת

טיפוח ושימור המורשת הייחודית של הקהילה. מנהלת הארגון מוכרת כאנתרופולוגית בעלת ידע רחב ופרסומים רבים בתחום.

לפרטים נוספים

פעילות ציבורית

פעילויות סנגור, תוך יצירת שותפויות עם גופים קהילתיים אחרים העוסקים בנושא..

לפרטים נוספים

אירועים וחדשות